AKA Zamów Online B2B

Polityka RODO

Jesteś tu:

Polityka Prywatności - RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usługi oferowanej przez AKA Szczerbiccy Spółka Komandytowo Akcyjna w postaci Platformy B2B – Business To Business, dostępnej na stronie internetowej www.aka.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest AKA Szczerbiccy Spółka Komandytowo Akcyjna, ul. Jerzmanowska 15, 54-530 Wrocław, NIP: 8942777690, KRS: 0000975724 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu rejestracji użytkowników na Platformie B2B – Business To Business, oraz celem realizacji zamówień złożonych za pomocą w/w Platformy, w następującym zakresie:
  1. nazwa firmy,
  2. NIP,
  3. rodzaj działalności,
  4. adres firmy,
  5. imię i nazwisko,
  6. login (adres e-mail),
  7. numer telefonu.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem lub niemożliwością wykonania umowy.
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu  nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim (z zastrzeżeniem pkt. 11) oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 3. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 4. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z tego samego adresu email przekazanego do Serwisu, na adres: administrator@aka.pl.
 5. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, m.in.: transportowe, kurierskie, księgowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, i IT.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych użytkowników jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. okres potrzebny na realizację zamówienia/umowy,
  2. okres przez jaki są świadczone na rzecz użytkownika usługi,
  3. okres na jaki została udzielona zgoda,
  4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora,
  5. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 7. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 8. Przy pierwszej wizycie na stronie www.aka.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 9. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 10. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności serwisu, z uwagi na rozwój technologii, ewentualne zmiany w przepisach prawa oraz rozwój Serwisu.