AKA Zamów Online B2B

Współpraca

Jesteś tu:

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ 

 

zawarta w dniu ……….. w/we …………………….. pomiędzy:

 
AKA Szczerbiccy Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 15, 54-530 Wrocław, nr KRS: 0000975724, nr NIP: 894-277-76-90, reprezentowana przez wspólnika ………………….

zwaną dalej Sprzedawcą

a

 

……………………………………………………………………………………………… reprezentowanym/reprezentowana przez ………………

zwanym/zwaną dalej Klientem;

o następującej treści: • 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie warunków współpracy handlowej między Stronami w zakresie sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta towaru znajdującego się w jego ofercie, w oparciu o złożone przez Klienta zamówienie.

 

 • 2. REALIZACJA UMOWY
 1. Sprzedaż towarów następować będzie w drodze złożenia zamówienia przez Klienta oraz jego potwierdzenia przez Sprzedającego. 
 2. Zamówienia Klient będzie składał w formie pisemnej lub w formie elektronicznej – mailowo albo przez platformę B2B dostępną na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Osoby upoważnione do składania zamówień w imieniu Klienta bądź innych oświadczeń przewidzianych w niniejszej Umowie oraz do dokonywania uzgodnień i odbioru towaru od Sprzedawcy, jak również ich dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub mailowo.
 4. Zamówienie powinno zawierać: wykaz towarów, ich ilość i właściwości (rozumiane np. jako klasa, gatunek, kolor towaru).
 5. Sprzedawca potwierdzając przyjęcie zamówienia określi termin odbioru towaru. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu odbioru towaru z przyczyn od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta w formie przewidzianej w § 2 ust. 2 Umowy.
 7. Przed odbiorem towaru osoba upoważniona przez Klienta do  jego odbioru ma obowiązek przeprowadzenia kontroli rodzajowej, ilościowej i jakościowej towaru, w tym sprawdzenia jego opakowania. Brak zastrzeżeń wynikających z kontroli towaru przed jego odebraniem nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia w przyszłości roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 
 8. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru ponoszą: Sprzedawca do momentu wydania zamówionego towaru Klientowi, a Klient od momentu odbioru towaru od Sprzedawcy.

 

 • 3. ZOBOWIĄZANIA STRON
 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność produktów znajdujących się w ofercie handlowej dostępnej na platformie B2B.
 2. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru i terminowej zapłaty za niego, w tym do pobierania e-faktur zgodnie z Regulaminem korzystania z faktur elektronicznych dostępnym na stronie www.aka.pl.
 3. Koszty dostawy towaru poza siedzibę Sprzedawcy będą uzgadniane każdorazowo przez Strony przy dokonywaniu zamówień przez Klienta.

 

 • 4. FAKTURY, PŁATNOŚCI
 1. Za zakupiony towar Klient zapłaci Sprzedawcy cenę określoną w fakturze VAT.
 2. Sprzedawca za zakupiony towar wystawi Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej i udostępni ją Klientowi, zgodnie z Regulaminem korzystania z faktur elektronicznych dostępnym na stronie www.aka.pl.
 3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w terminie i na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazane na fakturze VAT.
 4. W razie opóźnienia w uregulowaniu płatności Klient zapłaci Sprzedawcy odsetki umowne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, określonych w art. 481 § 21 KC, w stosunku rocznym.
 5. Strony zgodnie postanawiają, że towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty przez Klienta całości ceny.
 6. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującym u niego Regulaminem korzystania z faktur elektronicznych dostępnym na stronie www.aka.pl. • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego towaru Klient może składać w formie pisemnej lub mailowo poprzez wypełnienie protokołu reklamacyjnego dostępnego w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.aka.pl. 
 2. Wypełniony formularz reklamacyjny wraz z dowodem zakupu należy przesłać pocztą na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail: reklamacje@aka.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 • 6. ZWROTY TOWARU

 

 1. Zwroty towarów pełnowartościowych mogą być przyjmowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcami lub menagerami produktów.
 2. Zwroty towaru przyjmowane są przez dział magazynowy po wcześniejszym otrzymaniu zgody na powyższy zwrot w oparciu o wypełniony Protokół niezgodności// zwrotu towaru . ( do pobrania na stronie  internetowej:  www.aka.pl) .

3.W oparciu o potwierdzony i zgodny protokół zwrotu będzie wystawiana faktura korygująca,

która będzie rozliczana w drodze kompensaty lub przelewu. • 7. CZAS TRWANIA UMOWY
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony poczynając od daty podpisania umowy przez obie strony.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanym na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 3. W przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy przez jedną ze stron, druga strona uprawniona jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za istotne naruszenie umowy przez Klienta będzie uważane w szczególności opóźnienie w płatnościach za zakupiony towar przekraczające 7 dni. Rozwiązanie umowy w tym trybie  nastąpi na piśmie i zawierać będzie uzasadnienie.

 

 • 8. TAJEMNICA HANDLOWA
 1. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji i danych przekazanych przez Sprzedawcę w związku z zawarciem   i realizacją niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy, dotyczących obrotów i stanów magazynowych, które zostaną przekazane w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej umowy.
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta tajemnicy handlowej, o której mowa w § 7 ust. 1, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości ………… zł.

 

 • 9. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Celem zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, Klient dostarczy Sprzedawcy:

1) podpisany weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,*

2) umowę poręczenia,*

3) umowę cesji wierzytelności,*

4) gwarancję bankową*,

* niepotrzebne skreślić.

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest AKA Szczerbiccy Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10-05-2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie  z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
 2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
 3. Z dniem podpisania niniejszej Umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami.
 4. Klient podpisując niniejszą Umowę oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, w tym z Regulaminem korzystania z faktur elektronicznych oraz z Regulaminem korzystania z platformy B2B - dostępnych na stronie www.aka.pl,  i w pełni je akceptuje.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży oraz odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 7. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy we Wrocławiu.
 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 9. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 10. Lista osób upoważnionych przez Klienta,
 11. Klauzula informacyjna RODO.

SPRZEDAWCA KLIENT